Organisatie

Het dagelijks bestuur van Stichting ZuidZorg ligt in handen van bestuurder Charles Laurey. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en algemene gang van zaken binnen de organisatie. Hiernaast wordt het organogram van de organisatie weergegeven. Onderstaand kunt u meer lezen over het bestuur en toezicht. 

Raad van Toezicht

Wij houden toezicht op kwaliteit van de zorg, de optimale aanwending van de aan de organisatie toegekende middelen en de cliënt- en medewerkerstevredenheid. Bij impactvolle ontwikkelingen fungeren wij bovendien als klankbord voor de bestuurder.


De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan binnen Stichting ZuidZorg. In de dagelijkse praktijk opereert de Raad voor zover mogelijk op de achtergrond. Zij stelt zich op de hoogte van de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, om zo de belangen van de cliënten en de medewerkers optimaal te behartigen.


Binnen Stichting ZuidZorg is de dagelijkse leiding in handen van de Raad van Bestuur. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur bij beleidsvorming en de uitvoering van haar taken voldoende oog houdt op het belang van ZuidZorg in relatie tot de maatschappelijke functie en het karakter van de Stichting. Ook wordt gekeken of de Raad van Bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn. De Raad van Toezicht houdt daarmee ook toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en de wijze waarop de Raad van Bestuur leidinggeeft aan de organisatie. Bovendien fungeert de Raad van Toezicht als werkgever van en klankbord voor de bestuurder.


Wij vergaderen 6 à 7 keer per jaar als Raad. Daarnaast is een drietal (voor de Raad voorbereidende) commissies ingesteld om met meer verdieping discussie met de bestuurder te kunnen voeren: Auditcommissie, Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid en de Remuneratiecommissie.


Concrete onderwerpen waar de Raad van Toezicht zich mee bezighoudt zijn beleid en strategie, kwaliteit van de bedrijfsvoering, financieel beheer, naleving van wet- en regelgeving evenals cliënt- en medewerkerstevredenheid. 


De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit zes leden:

drs. P.M. (Peter) Knuvers RA RE (Voorzitter)
K. (Carla) Ottenhoff – de Snaijer
drs. A.J. (Astrid) van der Put – van der Vlugt
Prof.dr.ir. M.C.D.P. (Mathieu) Weggeman
D. (Diny) van der Vleuten MBA 
drs. M. (Maarten) Klomp, huisarts