Cliëntenraad

ZuidZorg heeft een Cliëntenraad. Dat is een raad van mensen met verschillende achtergronden die de belangen behartigen van alle cliënten van ZuidZorg.

Je kunt de Cliëntenraad zien als een spreekbuis voor cliënten: de cliëntenraadsleden pakken signalen op en zorgen ervoor dat die signalen bij ZuidZorg terecht komen. Ook praat de Cliëntenraad mee over thema’s die actueel zijn en bij belangrijke veranderingen in de organisatie. Zo kijkt de Cliëntenraad wat die ontwikkelingen betekenen voor de kwaliteit van zorg aan cliënten van ZuidZorg. De Cliëntenraad is er echter niet om individuele wensen te behandelen of klachten op te lossen.

Aandacht voor alle cliënten

Harry van Will, voorzitter Cliëntenraad

'Als Cliëntenraad van ZuidZorg geven wij aan de belangen van cliënten oprechte aandacht. Wij horen graag hoe jij de zorg ervaart en of dit naar wens verloopt. Door jouw ervaringen en verwachtingen te bundelen, kunnen wij de raad van bestuur en het management van ZuidZorg nog beter adviseren over wat goed gaat en wat beter kan. Graag horen wij jouw wensen!'

Even voorstellen

De Cliëntenraad bestaat op dit moment uit vijf leden:

 • Harry van Will - Voorzitter
 • Monique Jacobs - Lid
 • José van Bree - Lid
 • Theo van Stiphout - Lid
 • John Geven - Lid

De Cliëntenraad wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris Petra Rijnten.
Samen zetten zij zich in voor de belangen van cliënten van ZuidZorg.

Meer informatie?

Heb je een vraag of wil je meer informatie?
Stuur een mail aan:
Clientenraad@zuidzorg.nl

of per post:
Cliëntenraad ZuidZorg
Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven

Het jaar 2023

2023 was een jaar met hernieuwde ambities van ZuidZorg. Dat vergt aanpassingen en bijsturingen om aan cliënten de gevraagde kwalitatieve zorg tijdig en verantwoord te kunnen blijven leveren. Het bestuur, het managementteam en de wijkverpleging in het bijzonder stonden hier met veel verve weer garant voor. 

Dit jaar hebben wij naast het bestuur, de toezichthouders ook de directie en de zorgprofessionals uitgenodigd om ons op de hoogte te houden over huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen ZuidZorg en de zorgverlening. Wij ontvingen goed voorbereidde adviesaanvragen en konden daarover onze adviezen aan de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht geven. Verbeteracties en ongevraagd adviezen van onze kant werden hierin zeker niet geschuwd. Deze zijn positief-kritisch ontvangen en besproken met betrekking tot de uitvoering hiervan.

Zelf hebben wij een onderzoek gehouden naar de ervaringen van cliënten met het cliënttevredenheidsonderzoek dat door ZuidZorg zelf gedaan wordt. Willekeurig hebben wij 16 cliënten, zowel persoonlijk als telefonisch, geïnterviewd hoe zij de zorg ervaren en waar mogelijke verbeterpunten zijn te behalen. De uitkomsten waren ronduit positief en dat stemde ook de Cliëntenraad tot tevredenheid. Hiermede werd wederom bevestigd dat ZuidZorg altijd alles in het werk stelt om de maximale zorg in kwaliteit en tijd te leveren en de cliënt centraal stelt.

Tot ieders genoegen en met algemene instemming hebben 3 van onze leden, te weten José van Bree, Paul Hoogenberk en Theo van Stiphout hun eerste termijn van 4 jaar met 4 jaar verlengd.

Kortom, het was weer een bewogen jaar waarin ook wij niet hebben stilgestaan. Graag zeggen wij weer van harte dankjewel naar alle medewerkers die ook in 2023 zorgden dat alle cliënten werden voorzien van op maat en tijdige zorg.
Een welverdiend Chapeau!

Het jaar 2024

2024 zal in het bijzonder gekenmerkt worden door de groei van Thuiscoaching en ZuidZorg Gewoon Thuis, naast de vertrouwde diensten van ZuidZorg. Daarnaast zal de verdere verantwoorde invoering van digitale- en zorg-innoverende technieken die, voor zowel de cliënten als de zorgprofessionals veel voordelen zullen bieden, gestaag doorgaan.

In december 2023 heeft ZuidZorg een nieuwe zorgvorm geïntroduceerd: ZuidZorg Gewoon Thuis. Deze recentelijk geïntroduceerde zorgvorm heeft ons positief advies gekregen. Meer tijd voor persoonlijke aandacht, zorg en ondersteuning aan huis wordt hiermee geboden. Kortom, een maatwerk pakket van zorg, ondersteuning en welzijn aan huis. Hiermede wordt nog beter aangesloten op de behoefte van de cliënten om langer op een fijne manier thuis te wonen. Vanzelfsprekend zullen wij de verdere ontwikkelingen en uitbouw van deze nieuwe zorgvorm nauwlettend blijven monitoren.

Dit jaar zal de Cliëntenraad in acht vergaderingen meningsvormend spreken over diverse actuele onderwerpen, zoals:

 • verantwoordde en efficiënte invoering van zorg-innoverende technieken;
 • inzet en omgaan met vrijwilligers en mantelzorgers;
 • kwaliteit, beleid en veiligheid;
 • werving van zorgpersoneel;
 • wijkzorg en thuiscoaching;
 • wet zorg en dwang;
 • communicatie.

In het kader van meer zichtbaarheid van de Cliëntenraad en  daardoor de bekendheid en transparantie van de Cliëntenraad te vergroten zal onze brochure ‘CliëntMoment’ onder de nieuwe cliënten blijvend worden uitgedeeld.

Kortom, het wordt weer een veelzijdig jaar waarin altijd de initiatieven en ontwikkelingen ter verbetering van de cliëntenzorg voorop blijven staan. Daar zorgen wij ook voor!

Langer op een prettige en veilige manier thuis wonen.